Talu eich anfonebau yn gynnar ar y rhaglen FastTrack

Mae Cyngor Sir y Fflint yn eich gwahodd chi i ddod yn aelod o’i raglen talu’n gynnar gyflym, deg a diffwdan

Gofyn am alwad

Please enter your name
Please enter your company name
Please enter a valid phone number

Ffordd unigryw o gael eich talu'n gynnar

Mae Cyngor Sir y Fflint yn cynnig taliad cynt heb ddim ffactorio, dim benthyca, dim gwiriadau credyd a dim prosesau cymhleth.

Taliad cynt

Prosesu anfonebau’n gyflym a chysylltiadau pwrpasol ar gyfer yr adegau pan fyddwch angen cysylltu.

Prisiau teg a thryloyw

Dim costau cofrestru na gweinyddol, dim ond ffi ganrannol fechan yn cael ei thynnu o bob anfoneb yn seiliedig ar ba mor fuan y cewch eich talu.

Cofrestru di-ffwdan

Ymuno mewn 2 funud, heb waith ychwanegol i ddechrau arni. Taliad cynnar, syml, dyna’r cyfan.

Mae eich cyfranogiad yn bwysig i ni

Mae'r rhaglen yn adlewyrchu'r ffordd flaengar y mae'r Cyngor eisiau gweithio gyda'i gyflenwyr, gan hefyd ganiatáu iddynt ail-fuddsoddi mewn gwasanaethau hanfodol a rhai sydd wedi’u tanariannu. Rydyn ni’n gwerthfawrogi eich bod yn cymryd rhan.

You benefit from improved cashflow and reduced time spent chasing payments

Margaret Parr-Jones
Hwylusydd Trosolwg a Craffu

Ffordd well o wneud busnes gyda Chyngor Sir y Fflint

Llif arian iachach

Arian yn barod i chi gael gafael arno heb unrhyw fenthyca, dim gwiriadau credyd a dim gwarantau personol i boeni amdanyn nhw.

Gydag arian yn eich cyfrif yn gynt, chi sy’n rheoli eich arian eich hun.

Mynediad at arian y gallwch ei fuddsoddi mewn meysydd eraill o’ch busnes.

Tawelwch meddwl

Gyda thaliadau cynnar dibynadwy, does dim angen poeni am eich alldaliadau misol.

Dim mwy o fynd ar ôl anfonebau hwyr neu goll, yn colli oriau gwerthfawr staff yn eich busnes.

Cymorth cyflenwyr pwrpasol wedi'i leoli yn y Cyngor ar gael i helpu pryd bynnag y mae ei angen arnoch.

Perthynas waith well

Gyda llai o ymholiadau am dalu anfonebau, mae mwy o amser i siarad am y pethau sy'n bwysig i'ch busnes

Cewch ddod yn gyflenwr FastTrack cydnabyddedig, gan godi proffil eich busnes yn y Cyngor

Byddwch ar ochr eich cwsmer a dod yn rhan o fenter bwysig sy’n helpu i ddiogelu gwasanaethau hanfodol ar gyfer y gymuned leol

Sut mae taliad cynnar wedi helpu busnesau eraill

Cewch weld drosoch chi eich hun a chlywed beth mae busnesau eraill fel chi wedi ei ddweud am y rhaglenni taliad cynnar a sut maen nhw wedi helpu eu busnesau nhw.

Mae bod yn rhan o’r rhaglen wedi ein galluogi i ganolbwyntio ar dwf. Rydym yn buddsoddi mwy o amser i atynnu trigolion a staff newydd yn hytrach na mynd ar ôl anfonebau.

Sut ydyn ni’n cymharu ag opsiynau ariannu eraill?

Mae FastTrack yn cynnig taliad cynharach yn gyfnewid am ffi ganrannol fach a dynnir oddi ar werth yr anfoneb, i dalu cost y rhaglen. Er mwyn sicrhau ei bod yn deg, mae’r ganran yn newid yn ôl faint o ddiwrnodau’n gynt mae’r taliad yn cael ei wneud: os nad yw’n cael ei dalu’n gynt, does dim ffi.
Taliadau gwasanaeth
Effaith ar statws credyd
Cymhwysedd
Risg
Cost
Rhaglen taliad cynnar

Dim

Na

Wedi’i gymeradwyo’n flaenorol.

Cofrestru mewn dau funud

Dim. Dim dyled, llog, risg o fethu ad-daliadau nac yn effeithio ar eich statws credyd.

Ffi % ddeinamig yn cael ei thynnu o bob anfoneb gan ddibynnu ar faint o ddiwrnodau’r gynt mae’r taliad yn cael ei wneud.

Ffactorio anfonebau

Ffioedd gwasanaeth misol

Ffioedd taliad cynnar

Ffioedd trefnu

Dibynnu ar ddarparwr

Asesiad risg yn seiliedig ar ystod o ffactorau, gan gynnwys cyfaint a maint eich anfonebau, telerau'r taliad, hanes eich cwmni a hanes blaenorol.

Os na fydd cleientiaid yn talu, gallech orfod prynu anfonebau’n ôl.

Os nad yw’r cwmni’n cyd-fynd â gwerthoedd eich cwmni chi, gallai effeithio ar eich enw da.

Gostyngiad y cytunwyd arno ymlaen llaw yn cael ei gymryd o bob anfoneb - fel arfer rhwng 0.5% a 5% o'r swm a fenthycir.

A thaliadau gwasanaeth ar ben hynny

Benthyciad busnes

Ffioedd taliad hwyr

Ffi weinyddu

Oes – cyn ymgeisio. Gall taliadau a fethwyd gronni a chael eu nodi ar eich hanes credyd

Bydd benthycwyr yn edrych ar eich statws credyd ac yn asesu eich ffurflenni treth busnes a phersonol, datganiadau banc, datganiadau ariannol a dogfennau cyfreithiol

Gall cost methu taliad arwain at ffioedd a gall effeithio'n negyddol ar eich statws credyd.

Gallai benthyciad hirdymor gyfyngu ar yr arian parod misol

Mae cyfraddau llog yn amrywio, ond fel arfer mae’r gyfradd ganrannol flynyddol rhwng 5% a 10%.

A ffioedd taliad hwyr ar ben hynny

Cerdyn credyd Busnes

Ffioedd taliad hwyr

Ffi weinyddu

Ffioedd anweithgarwch

Tynnu arian parod

Oes – cyn ymgeisio. Gall taliadau a fethwyd gronni a chael eu nodi ar eich hanes credyd

Bydd benthycwyr yn edrych ar eich statws credyd a gwiriadau eraill yn dibynnu ar faint a chryfder ariannol eich busnes.

Gall methu taliadau arwain at ffioedd a gall effeithio'n negyddol ar eich statws credyd.

Mae rhai busnesau yn gwrthod taliadau gyda cherdyn

Mae cyfraddau llog yn amrywio, ond fel arfer mae’r gyfradd ganrannol flynyddol rhwng 15% a 20%.

A ffioedd taliad hwyr ar ben hynny

Yma i helpu

A yw’r rhaglen yn orfodol?

Nac ydy, egwyddor craidd FastTrack yw ei fod yn deg i bawb. Mae hyn yn golygu mai menter wirfoddol ydyw, y gwahoddir cyflenwyr i ymuno â hi.

A oes cost i ymuno?

Mae’n rhad ac am ddim i ymuno â’r rhaglen. Does dim taliadau gwasanaeth, ffioedd gweinyddu na thaliadau cudd. Tynnir ffi ganrannol fach o bob anfoneb yn seiliedig ar nifer y diwrnodau y cyflymir eich taliad.

Sut mae’r ffi ddeinamig yn gweithio?

I dalu cost y rhaglen, mae ffi ganrannol fach yn cael ei thynnu o bob anfoneb. Gelwir y ffi yn Ad-daliad Taliad Cynnar. Mae’r Ad-daliad Taliad Cynnar yn ddeinamig, sy’n golygu bod y swm yn dibynnu ar werth yr anfoneb a nifer y diwrnodau y cyflymir eich taliad.

Ai ffactorio anfonebau yw hyn?

Na, nid yw’r rhaglen yn ffurf o ffactorio. Nid yw eich anfonebau yn cael eu gwerthu i drydydd parti, a bydd pob taliad yn parhau i ddod yn unionyrchol gan Gyngor Sir y Fflint.

Sut y bydd taliad cynnar yn effeithio ar y broses cyflwyno anfoneb?

Byddwch yn parhau i gyflwyno eich anfonebau’n electronig fel arfer, ond i gyfeiriad e-bost newydd.

Cewch eich talu gan Gyngor Sir y Fflint pan gaiff y taliad ei awdurdodi, yn hytrach nag aros am ddyddiad y mae’r taliad yn ddyledus.

Sut fydda i’n gwybod faint sydd wedi’i godi arnaf i?

Mae'r broses dalu yn dryloyw a bydd y wybodaeth berthnasol (y ffi ganrannol a nifer y diwrnodau y cyflymir eich taliad) yn cael ei chyhoeddi ar nodyn debyd ochr yn ochr â'ch taliad.

A fydd fy Nhelerau ac Amodau presennol yn newid?

Dim ond amrywio telerau talu eich contractau fydd telerau ac amodau’r rhaglen FastTrack. Fel arall, bydd eich contractau’n parhau i fod yn gwbl weithredol.

Pwy yw Oxygen Finance?

Mae Cyngor Sir y Fflint yn gweithio mewn partneriaeth gydag Oxygen Finance fel yr arbenigwyr blaenllaw ar ddarparu gwelliannau i'r broses dalu i swyddfeydd caffael y llywodraeth ac i wneud y gorau o'i berfformiad talu drwy ymgynghoriaeth, ymgysylltu â chyflenwyr a thechnoleg.

Mae Oxygen Finance wedi cofrestru dros 3,000 o gyflenwyr i raglenni taliad cynnar Cleientiaid, gyda gwerth dros £2.5bn o anfonebau yn derbyn taliad cynnar